آموزش نمایندگان شرکت بیمه باران

در زیر ویدئو های مورد تایید گروه آموزشی برساد که تحت نظر شعبه آرامش بیمه باران فعالیت میکند را مشاهده می نمایید

معرفی شرکت بیمه باران

اولین بخش از ویدئو های آموزشی مربوط به معرفی شرکت بیمه باران می باشد. محتوای این قسمت شامل موارد زیر میباشد:

پروانه فعالیت بیمه باران، سهامداران بیمه باران، منابع انسانی بیمه باران، چشم انداز و تمایزات بیمه باران، کارمزد نمایندگان در شرکت بیمه زندگی باران، مراحل و مزایای ویژه دریافت کد نمایندگی شرکت بیمه زندگی باران

video

دانلود فایل آموزشی معرفی شرکت بیمه باران


بیمه نامه ترنم

در این بخش جزئیات بیمه نامه ترنم شرکت بیمه زندگی باران را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین نکات پر کردن فرم پیشنهاد و نکات تکمیلی این بیمه نامه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

video

دانلود فایل آموزشی بیمه نامه ترنم باران


بیمه نامه تبسم

بخش اول: پوشش های بیمه ای بlیمه نامه تبسم باران

video

دانلود فایل بخش اول آموزش بیمه نامه تبسم باران


بخش دوم: صندوق مالی بیمه نامه تبسم باران

video

دانلود فایل بخش دوم آموزش بیمه نامه تبسم باران


بیمه نامه طراوت

در این بخش جزئیات بیمه نامه طراوت شرکت بیمه زندگی باران را مورد بررسی قرار می دهیم. بیمه طراوت از انواع بیمه نامه عمر زمانی و بدون ذخیره است.

video

دانلود فایل آموزشی بیمه نامه طراوت باران


ثبت نظرات بخش آموزش

با ثبت نظر و پیشنهاد به بهبود کیفیت آموزشی کمک کنید